Những hàm hay dùng nhất trong Excel

1. HÀM LOGIC 1.1. Hàm IF Công thức =IF(điều kiện,”giá trị đúng”,”giá trị sai”). Hàm IF giúp bạn kiểm tra xem điều kiện có được...

Hàm SUMIF và cách sử dụng

Hàm SUMIF hay còn được biết đến là hàm tính tổng có điều kiện được người dùng Excel sử dụng phổ biến bởi sự...