Chia sẻ mô tả chuẩn seo- meta blogspot mới nhất hiện nay

Chia sẻ mô tả seo cho blogger, seo meta blogspot mới nhất 2018 do anh Nguyễn Tuấn chia sẻ tới mình. Anh Tuấn là chủ của blog Thủ Thuật windows 10 trước kia và  https://vietblogdao.com hiện nay. Mình đã áp dụng thành công cho các website và rất chuẩn.

Chia sẻ mô tả chuẩn seo- meta blogspot mới nhất hiện nay
Chia sẻ mô tả chuẩn seo- meta blogspot mới nhất hiện nay

<meta content=’width=device-width, initial-scale=1′ name=’viewport’/><meta content=’text/html; charset=UTF-8′ http-equiv=’Content-Type’/><link expr:href=’data:blog.homepageUrl + &quot;favicon.ico&quot;’ rel=’icon’ type=’image/x-icon’/>
<!– GENERAL META –>
<b:if cond=’data:view.isHomepage’>
<title><data:blog.title/></title>
<meta expr:content=’data:blog.metaDescription’ name=’description’/>
<link expr:href=’data:blog.homepageUrl’ rel=’canonical’/>
</b:if>
<b:if cond=’data:view.isSearch and !data:view.isLabelSearch and !data:blog.searchQuery’>
<title>Tin mới nhất – Tên blog của bạn</title>
<meta expr:content=’data:blog.metaDescription’ name=’description’/>
<link expr:href=’data:blog.canonicalUrl’ rel=’canonical’/>
</b:if>
<b:if cond=’data:blog.searchQuery’>
<title><data:blog.pageName/> – Tên blog của bạn</title>
<meta expr:content=’data:blog.pageName’ name=’description’/>
<link expr:href=’data:blog.canonicalUrl’ rel=’canonical’/>
</b:if>
<b:if cond=’data:view.isSingleItem’>
<title><data:blog.pageName/> – Tên blog của bạn</title>
<meta expr:content=’data:blog.metaDescription’ name=’description’/>
<link expr:href=’data:blog.canonicalUrl’ rel=’canonical’/>
</b:if>
<b:if cond=’data:view.isArchive’>
<title>Các bài viết từ <data:blog.pageName/> – Tên blog của bạn</title>
<meta expr:content=’&quot;Các bài viết từ&quot; + &quot; &quot; + data:blog.pageName’ name=’description’/>
<link expr:href=’data:blog.canonicalUrl’ rel=’canonical’/>
</b:if>
<b:if cond=’data:view.isError’>
<title>Không tìm thấy trang – Tên blog của bạn</title>
<meta content=’3;/’ http-equiv=’refresh’/>
<link expr:href=’data:blog.canonicalUrl’ rel=’canonical’/>
</b:if>
<meta content=’Cafe du học’ name=’author’/>
<!– LIVE HEADER CONFIG –>
<meta content=’mã google của bạn ‘ name=’google-site-verification’/>
<!– Chrome, Firefox OS and Opera –>
<meta content=’#eeeeee’ name=’theme-color’/>
<!– Windows Phone –>
<meta content=’#eeeeee’ name=’msapplication-navbutton-color’/>
<!– RSS links –>
<b:if cond=’data:view.isLabelSearch’>
<link expr:href=’data:blog.canonicalHomepageUrl + &quot;feeds/posts/default/-/&quot; + data:blog.pageName’ expr:title=’data:blog.pageName + &quot; – Tên blog của bạn&quot;’ rel=’alternate’ type=’application/atom+xml’/>
<link expr:href=’data:blog.canonicalHomepageUrl + &quot;feeds/posts/default/-/&quot; + data:blog.pageName + &quot;?alt=rss&quot;’ expr:title=’data:blog.pageName + &quot; – Tên blog của bạn&quot;’ rel=’alternate’ type=’application/rss+xml’/>
<b:else/>
<link expr:href=’data:blog.canonicalHomepageUrl + &quot;feeds/posts/default&quot;’ expr:title=’data:blog.title’ rel=’alternate’ type=’application/atom+xml’/>
<link expr:href=’data:blog.canonicalHomepageUrl + &quot;feeds/posts/default?alt=rss&quot;’ expr:title=’data:blog.title’ rel=’alternate’ type=’application/rss+xml’/>
</b:if>
<!– End RSS links –>
<!– Cache-control config –>
<include expiration=’7d’ path=’*.css’/>
<include expiration=’7d’ path=’*.js’/>
<include expiration=’3d’ path=’*.gif’/>
<include expiration=’3d’ path=’*.jpeg’/>
<include expiration=’3d’ path=’*.jpg’/>
<include expiration=’3d’ path=’*.png’/>
<include expiration=’3d’ path=’*.ico’/>
<meta content=’tue, 02 jun 2020 00:00:00 GMT’ http-equiv=’expires’/>
<meta content=’public’ http-equiv=’Cache-control’/>
<b:if cond=’data:view.isMultipleItems’>
<!– TWITTER OPEN GRAPH –>
<meta content=’summary’ name=’twitter:card’/>
<meta content=’@tên twiter’ name=’twitter:site’/>
<meta content=’@tên twiter’ name=’twitter:creator’/>
<meta expr:content=’data:blog.title’ name=’twitter:title’/>
<meta expr:content=’data:blog.canonicalUrl’ name=’twitter:url’/>
<meta expr:content=’data:blog.metaDescription’ name=’twitter:description’/>
<meta content=’Link ảnh cover’ name=’twitter:image’/>
<!– FACEBOOK OPEN GRAPH –>
<meta content=’Mã app ID’ property=’fb:app_id’/>
<meta content=’Cafe du học’ property=’og:site_name’/>
<meta content=’Link facebook của bạn’ property=’fb:admins’/>
<meta content=’website’ property=’og:type’/>
<meta expr:content=’data:blog.canonicalUrl’ property=’og:url’/>
<meta expr:content=’data:blog.title’ property=’og:title’/>
<meta expr:content=’data:blog.metaDescription’ property=’og:description’/>
<meta content=’Link ảnh cover’ property=’og:image’/>
<meta expr:content=’data:blog.title’ property=’og:image:alt’/>
<!– GOOGLE OPEN GRAPH –>
<meta content=’website’ property=’og:type’/>
<meta expr:content=’data:blog.canonicalUrl’ itemprop=’og:url’/>
<meta expr:content=’data:blog.title’ itemprop=’og:headline’/>
<meta expr:content=’data:blog.metaDescription’ itemprop=’og:description’/>
<meta content=’Link ảnh cover’ property=’og:image’/>
</b:if>
<b:if cond=’data:view.isSingleItem’>
<!– TWITTER OPEN GRAPH –>
<meta content=’summary’ name=’twitter:card’/>
<meta content=’@tên twiter’ name=’twitter:site’/>
<meta content=’@tên twiter’ name=’twitter:creator’/>
<meta expr:content=’data:blog.pageName + &quot; – Tên blog của bạn&quot;’ name=’twitter:title’/>
<meta expr:content=’data:blog.canonicalUrl’ name=’twitter:url’/>
<b:if cond=’data:blog.metaDescription’>
<meta expr:content=’data:blog.metaDescription’ name=’twitter:description’/>
<b:else/>
<meta expr:content=’data:blog.title’ property=’twitter:description’/>
</b:if>
<b:if cond=’data:blog.postImageUrl’>
<meta expr:content=’data:blog.postImageUrl’ name=’twitter:image’/>
<b:else/>
<b:if cond=’data:blog.postImageThumbnailUrl’>
<meta expr:content=’data:blog.postImageThumbnailUrl’ name=’twitter:image’/>
<b:else/>
<meta content=’Link ảnh cover’ name=’twitter:image’/>
</b:if>
</b:if>
<!– FACEBOOK OPEN GRAPH –>
<meta content=’Mã app ID’ property=’fb:app_id’/>
<meta content=’tên web của bạn ‘ property=’og:site_name’/>
<meta content=’mã facebook id của bạn ‘ property=’fb:admins’/>
<meta content=’article’ property=’og:type’/>
<meta content=’Link facebook của bạn’ property=’article:publisher’/>
<meta content=’https://www.facebook.com/Tên blog của bạn’ property=’article:author’/>
<meta content=’Blog chia sẻ kiến thức’ property=’article:section’/>
<meta expr:content=’data:blog.canonicalUrl’ property=’og:url’/>
<meta expr:content=’data:blog.pageName + &quot; – Tên blog của bạn&quot;’ property=’og:title’/>
<b:if cond=’data:blog.metaDescription’>
<meta expr:content=’data:blog.metaDescription’ property=’og:description’/>
<b:else/>
<meta expr:content=’data:blog.title’ property=’og:description’/>
</b:if>
<b:if cond=’data:blog.postImageUrl’>
<meta expr:content=’data:blog.postImageUrl’ property=’og:image’/>
<b:else/>
<b:if cond=’data:blog.postImageThumbnailUrl’>
<meta expr:content=’data:blog.postThumbnailUrl’ property=’og:image’/>
<b:else/>
<meta content=’Link ảnh cover’ property=’og:image’/>
</b:if>
</b:if>
<!– GOOGLE OPEN GRAPH –>
<meta content=’article’ property=’og:type’/>
<meta expr:content=’data:blog.canonicalUrl’ itemprop=’og:url’/>
<meta expr:content=’data:blog.pageName + &quot; – Tên blog của bạn&quot;’ itemprop=’og:headline’/>
<b:if cond=’data:blog.metaDescription’>
<meta expr:content=’data:blog.metaDescription’ itemprop=’og:description’/>
<b:else/>
<meta expr:content=’data:blog.title’ itemprop=’og:description’/>
</b:if>
<b:if cond=’data:blog.postImageUrl’>
<meta expr:content=’data:blog.postImageUrl’ property=’og:image’/>
<b:else/>
<b:if cond=’data:blog.postImageThumbnailUrl’>
<meta expr:content=’data:blog.postImageThumbnailUrl’ property=’og:image’/>
<b:else/>
<meta content=’Link ảnh cover’ property=’og:image’/>
</b:if>
</b:if>
</b:if>
<b:if cond=’data:view.isHomepage’>
<!– Google Search Meta –>
<script type=’application/ld+json’>
{
&quot;@context&quot; : &quot;http://schema.org&quot;,
&quot;@type&quot; : &quot;WebSite&quot;,
&quot;name&quot; : &quot;<data:blog.title/>&quot;,
&quot;alternateName&quot; : &quot;<data:blog.metaDescription/>&quot;,
&quot;url&quot; : &quot;<data:blog.homepageUrl/>&quot;
}
</script>
<!– Google Logos –>
<script type=’application/ld+json’>
{
&quot;@context&quot;: &quot;http://schema.org&quot;,
&quot;@type&quot;: &quot;Organization&quot;,
&quot;url&quot;: &quot;<data:blog.homepageUrl/>&quot;,
&quot;logo&quot;: &quot;link logo ở đây&quot;
}
</script>
<!– Google Profile –>
<script type=’application/ld+json’>
{
&quot;@context&quot;: &quot;http://schema.org&quot;,
&quot;@type&quot;: &quot;Person&quot;,
&quot;name&quot;: &quot;<data:blog.title/>&quot;,
&quot;url&quot;: &quot;<data:blog.homepageUrl/>&quot;,
&quot;sameAs&quot;: [
&quot;https://www.facebook.com/Tên blog của bạn&quot;,
&quot;https://twitter.com/tên twiter&quot;,
&quot;https://www.youtube.com/yotube của bạn&quot;,
&quot;https://plus.google.com/tên google plus&quot;
]
}
</script>
<!– Google Sitelinks Searchbox –>
<script type=’application/ld+json’> {
&quot;@context&quot;: &quot;http://schema.org&quot;,
&quot;@type&quot;: &quot;Website&quot;,
&quot;url&quot;: &quot;<data:blog.homepageUrl/>&quot;,
&quot;potentialAction&quot;: {
&quot;@type&quot;: &quot;SearchAction&quot;,
&quot;target&quot;: &quot;<data:blog.homepageUrl/>search?q={searchbox_target}&amp;referrer=sitelinks_searchbox&quot;,
&quot;query-input&quot;: &quot;required name=searchbox_target&quot;
}
} </script>
</b:if>
&lt;!–
<style type=’text/css’/>
–&gt;
<!– CSS Style –>

 

Phần code copy ở đây

 

<meta content='width=device-width, initial-scale=1' name='viewport'/><meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type'/><link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;favicon.ico&quot;' rel='icon' type='image/x-icon'/>
<!-- GENERAL META -->
<b:if cond='data:view.isHomepage'>
<title><data:blog.title/></title>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl' rel='canonical'/>
</b:if>
<b:if cond='data:view.isSearch and !data:view.isLabelSearch and !data:blog.searchQuery'>
<title>Tin mới nhất - Tên blog của bạn</title>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>
<link expr:href='data:blog.canonicalUrl' rel='canonical'/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.searchQuery'>
<title><data:blog.pageName/> - Tên blog của bạn</title>
<meta expr:content='data:blog.pageName' name='description'/>
<link expr:href='data:blog.canonicalUrl' rel='canonical'/>
</b:if>
<b:if cond='data:view.isSingleItem'>
<title><data:blog.pageName/> - Tên blog của bạn</title>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>
<link expr:href='data:blog.canonicalUrl' rel='canonical'/>
</b:if>
<b:if cond='data:view.isArchive'>
<title>Các bài viết từ <data:blog.pageName/> - Tên blog của bạn</title>
<meta expr:content='&quot;Các bài viết từ&quot; + &quot; &quot; + data:blog.pageName' name='description'/>
<link expr:href='data:blog.canonicalUrl' rel='canonical'/>
</b:if>
<b:if cond='data:view.isError'>
<title>Không tìm thấy trang - Tên blog của bạn</title>
<meta content='3;/' http-equiv='refresh'/>
<link expr:href='data:blog.canonicalUrl' rel='canonical'/>
</b:if>
<meta content='Cafe du học' name='author'/>
<!-- LIVE HEADER CONFIG --> 
<meta content='mã google của bạn ' name='google-site-verification'/>
<!-- Chrome, Firefox OS and Opera -->
<meta content='#eeeeee' name='theme-color'/>
<!-- Windows Phone -->
<meta content='#eeeeee' name='msapplication-navbutton-color'/>
<!-- RSS links -->
<b:if cond='data:view.isLabelSearch'>
<link expr:href='data:blog.canonicalHomepageUrl + &quot;feeds/posts/default/-/&quot; + data:blog.pageName' expr:title='data:blog.pageName + &quot; - Tên blog của bạn&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
<link expr:href='data:blog.canonicalHomepageUrl + &quot;feeds/posts/default/-/&quot; + data:blog.pageName + &quot;?alt=rss&quot;' expr:title='data:blog.pageName + &quot; - Tên blog của bạn&quot;' rel='alternate' type='application/rss+xml'/>
<b:else/>
<link expr:href='data:blog.canonicalHomepageUrl + &quot;feeds/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
<link expr:href='data:blog.canonicalHomepageUrl + &quot;feeds/posts/default?alt=rss&quot;' expr:title='data:blog.title' rel='alternate' type='application/rss+xml'/>
</b:if>
<!-- End RSS links -->
<!-- Cache-control config --> 
<include expiration='7d' path='*.css'/>
<include expiration='7d' path='*.js'/>
<include expiration='3d' path='*.gif'/>
<include expiration='3d' path='*.jpeg'/>
<include expiration='3d' path='*.jpg'/>
<include expiration='3d' path='*.png'/>
<include expiration='3d' path='*.ico'/>
<meta content='tue, 02 jun 2020 00:00:00 GMT' http-equiv='expires'/>
<meta content='public' http-equiv='Cache-control'/>
<b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
<!-- TWITTER OPEN GRAPH -->
<meta content='summary' name='twitter:card'/>
<meta content='@tên twiter' name='twitter:site'/>
<meta content='@tên twiter' name='twitter:creator'/>
<meta expr:content='data:blog.title' name='twitter:title'/>
<meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' name='twitter:url'/>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='twitter:description'/>
<meta content='Link ảnh cover' name='twitter:image'/>
<!-- FACEBOOK OPEN GRAPH -->
<meta content='Mã app ID' property='fb:app_id'/>
<meta content='Cafe du học' property='og:site_name'/>
<meta content='Link facebook của bạn' property='fb:admins'/>
<meta content='website' property='og:type'/>
<meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' property='og:url'/>
<meta expr:content='data:blog.title' property='og:title'/>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' property='og:description'/>
<meta content='Link ảnh cover' property='og:image'/>
<meta expr:content='data:blog.title' property='og:image:alt'/>
<!-- GOOGLE OPEN GRAPH -->
<meta content='website' property='og:type'/>
<meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' itemprop='og:url'/>
<meta expr:content='data:blog.title' itemprop='og:headline'/>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' itemprop='og:description'/>
<meta content='Link ảnh cover' property='og:image'/>
</b:if>
<b:if cond='data:view.isSingleItem'>
<!-- TWITTER OPEN GRAPH -->
<meta content='summary' name='twitter:card'/>
<meta content='@tên twiter' name='twitter:site'/>
<meta content='@tên twiter' name='twitter:creator'/>
<meta expr:content='data:blog.pageName + &quot; - Tên blog của bạn&quot;' name='twitter:title'/>
<meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' name='twitter:url'/>
<b:if cond='data:blog.metaDescription'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='twitter:description'/>
<b:else/>
<meta expr:content='data:blog.title' property='twitter:description'/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.postImageUrl'>
<meta expr:content='data:blog.postImageUrl' name='twitter:image'/>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>
<meta expr:content='data:blog.postImageThumbnailUrl' name='twitter:image'/>
<b:else/>
<meta content='Link ảnh cover' name='twitter:image'/>
</b:if>
</b:if>
<!-- FACEBOOK OPEN GRAPH -->
<meta content='Mã app ID' property='fb:app_id'/>
<meta content='tên web của bạn ' property='og:site_name'/>
<meta content='mã facebook id của bạn ' property='fb:admins'/>
<meta content='article' property='og:type'/>
<meta content='Link facebook của bạn' property='article:publisher'/> 
<meta content='https://www.facebook.com/Tên blog của bạn' property='article:author'/>
<meta content='Blog chia sẻ kiến thức' property='article:section'/>
<meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' property='og:url'/>
<meta expr:content='data:blog.pageName + &quot; - Tên blog của bạn&quot;' property='og:title'/>
<b:if cond='data:blog.metaDescription'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' property='og:description'/>
<b:else/>
<meta expr:content='data:blog.title' property='og:description'/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.postImageUrl'>
<meta expr:content='data:blog.postImageUrl' property='og:image'/>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>
<meta expr:content='data:blog.postThumbnailUrl' property='og:image'/>
<b:else/>
<meta content='Link ảnh cover' property='og:image'/>
</b:if>
</b:if>
<!-- GOOGLE OPEN GRAPH -->
<meta content='article' property='og:type'/>
<meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' itemprop='og:url'/>
<meta expr:content='data:blog.pageName + &quot; - Tên blog của bạn&quot;' itemprop='og:headline'/>
<b:if cond='data:blog.metaDescription'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' itemprop='og:description'/>
<b:else/>
<meta expr:content='data:blog.title' itemprop='og:description'/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.postImageUrl'>
<meta expr:content='data:blog.postImageUrl' property='og:image'/>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>
<meta expr:content='data:blog.postImageThumbnailUrl' property='og:image'/> 
<b:else/>
<meta content='Link ảnh cover' property='og:image'/>
</b:if>
</b:if>
</b:if>
<b:if cond='data:view.isHomepage'>
<!-- Google Search Meta -->
<script type='application/ld+json'>
{
&quot;@context&quot; : &quot;http://schema.org&quot;,
&quot;@type&quot; : &quot;WebSite&quot;,
&quot;name&quot; : &quot;<data:blog.title/>&quot;,
&quot;alternateName&quot; : &quot;<data:blog.metaDescription/>&quot;,
&quot;url&quot; : &quot;<data:blog.homepageUrl/>&quot;
}
</script>
<!-- Google Logos -->
<script type='application/ld+json'>
{
&quot;@context&quot;: &quot;http://schema.org&quot;,
&quot;@type&quot;: &quot;Organization&quot;,
&quot;url&quot;: &quot;<data:blog.homepageUrl/>&quot;,
&quot;logo&quot;: &quot;link logo ở đây&quot;
}
</script>
<!-- Google Profile -->
<script type='application/ld+json'>
{
&quot;@context&quot;: &quot;http://schema.org&quot;,
&quot;@type&quot;: &quot;Person&quot;,
&quot;name&quot;: &quot;<data:blog.title/>&quot;,
&quot;url&quot;: &quot;<data:blog.homepageUrl/>&quot;,
&quot;sameAs&quot;: [
&quot;https://www.facebook.com/Tên blog của bạn&quot;,
&quot;https://twitter.com/tên twiter&quot;,
&quot;https://www.youtube.com/yotube của bạn&quot;,
&quot;https://plus.google.com/Tên google plus&quot;
]
}
</script>
<!-- Google Sitelinks Searchbox -->
<script type='application/ld+json'> {
&quot;@context&quot;: &quot;http://schema.org&quot;,
&quot;@type&quot;: &quot;Website&quot;,
&quot;url&quot;: &quot;<data:blog.homepageUrl/>&quot;,
&quot;potentialAction&quot;: {
&quot;@type&quot;: &quot;SearchAction&quot;,
&quot;target&quot;: &quot;<data:blog.homepageUrl/>search?q={searchbox_target}&amp;referrer=sitelinks_searchbox&quot;,
&quot;query-input&quot;: &quot;required name=searchbox_target&quot;
}
} </script>
</b:if>
&lt;!-- 
<style type='text/css'/>
--&gt;
<!-- CSS Style -->

Chú ý sau khi làm xong

  • Kích thước ảnh chuẩn khi chia sẻ có chiều rộng: 1200px và chiều cao 630px
  • url ảnh cố định khi up lên đặt kích thước ban đầu s1600
  • Sử dụng Trình gỡ lỗi chia sẻ của Facebook để Debug (Thu thập lại)

Chú ý: Nội dung trong các bài viết chỉ có tính chất tham khảo. Độc giả vui lòng tham khảo ý kiến của bác sĩ trước bất cứ áp dụng nào! Vui lòng liên hệ để gỡ bài nếu bạn thấy sai và không đúng! Blog xin chân thành cảm ơn!