Code hiển thị bài viết liên quan trong cùng 1 thư mục wordpress

Code hiển thị bài viết liên quan trong cùng 1 thư mục wordpress. Chèn code này vào Single.php hoặc mục template part\ post \ single.php của một số theme

Code hiển thị bài viết liên quan

<div id="related-posts">
<?php
/*
* Code hiển thị bài viết liên quan trong cùng 1 category
*/
$categories = get_the_category(get_the_ID());
if ($categories){
echo '<div class="relatedcat">';
$category_ids = array();
foreach($categories as $individual_category) $category_ids[] = $individual_category->term_id;
$args=array(
'category__in' => $category_ids,
'post__not_in' => array(get_the_ID()),
'posts_per_page' => 20, // So bai viet dc hien thi
);
$my_query = new wp_query($args);
if( $my_query->have_posts() ):
echo '<h3>Bài viết khác</h3><ul>';
while ($my_query->have_posts()):$my_query->the_post();
?>
<li><a href="<?php the_permalink() ?>" title="<?php the_title_attribute(); ?>"><?php the_title(); ?></a></li>
<?php
endwhile;
echo '</ul>';
endif; wp_reset_query();
echo '</div>';
}
?>
</div>

Thêm bổ sung CSS

#post-list article {
margin-bottom:10px;
}
#related-posts {
background: #f7f7f7;
padding:15px 0;
border:1px solid #3a5a9b; 
margin-bottom:20px;
}
.relatedcat {
padding:0;
}
.relatedcat h3 {
text-transform:uppercase;
background: #3a5a9b;
color: #fff;
padding:5px 15px;
margin-top:-15px;
font-size:110%;
font-weight:bold;
}
.relatedcat ul {
padding-left:30px;
margin-bottom:-10px;
}

 

 

Chú ý: Nội dung trong các bài viết chỉ có tính chất tham khảo. Độc giả vui lòng tham khảo ý kiến của bác sĩ trước bất cứ áp dụng nào! Vui lòng liên hệ để gỡ bài nếu bạn thấy sai và không đúng! Blog xin chân thành cảm ơn!