Download mẫu nhận xét của đơn vị thực tấp tốt nghiệp

Download mẫu nhận xét của đơn vị thực tấp tốt nghiệp, file word

Phụ lục số 1:

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Họ và tên người nhận xét: ………………………………………………………

Chức vụ:    ………………………………………………………………………

Nhận xét quá trình thực tập tốt nghiệp của Sinh viên………………………;

Khóa CQ50; Lớp CQ50/………..

Đề tài: “……………………………………………………………………..”

Nội dung nhận xét:

  1. Về tinh thần thái độ thực tập của sinh viên

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Về ý thức kỷ luật, tuân thủ quy định của đơn vị thực tập

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng mềm

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Về kiến thức chuyên môn

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Người nhận xét

(ký tên, đóng dấu)

 

Phụ lục số 2:

NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

Họ và tên người hướng dẫn khoa học: ………………………….

Nhận xét quá trình thực tập tốt nghiệp của Sinh viên……………………….;

Khóa CQ50; Lớp CQ50/…………..

Đề tài: “………………………………………………….”

Nội dung nhận xét:

  1. Về tinh thần thái độ thực tập của sinh viên

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Về chất lượng và nội dung của luận văn

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

                                                          Hà Nội, ngày…..tháng……năm 2016

Điểm: + Bằng số: ……………..

+ Bằng chữ: ………………                                                   Người nhận xét

(ký tên)

Phục lục số 3:

NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN

Họ và tên người phản biện: ……………………………………………………

Nhận xét quá trình thực tập tốt nghiệp của Sinh viên………………………;

Khóa CQ50; Lớp CQ50/………………

Đề tài: “…………………………………………………………”

Nội dung nhận xét:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điểm: + Bằng số:……………….

+ Bằng chữ: ……………..                                                Người nhận xét

(Ký và ghi rõ họ tên)

Link download ở đây

 

 

 

Chú ý: Nội dung trong các bài viết chỉ có tính chất tham khảo. Độc giả vui lòng tham khảo ý kiến của bác sĩ trước bất cứ áp dụng nào! Vui lòng liên hệ để gỡ bài nếu bạn thấy sai và không đúng! Blog xin chân thành cảm ơn!