Hiển thị số nhận xét (Comment) ngoài trang chủ blogger

Hiển thị số nhận xét ngoài trang chủ blog với điều kiện:

  • Nếu không nhận xét sẽ hiển thị Đăng nhận xét còn
  • Nếu có thì là số + Nhận xét

Bài viết do anh Nguyễn Tuấn chủ blogger thuthuatwindows 10 chia sẻ tới Mocgin.

Code như sau:

<span class='post-comment'><i class='fa fa-comments-o' style='color:#777;'/>
<b:if cond='data:post.allowComments'>
<a class='comment-link' expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'><b:if cond='data:post.numComments == 0'>Đăng nhận xét<b:else/> <b:if cond='data:post.numComments == 1'><data:post.numComments/> Nhận xét<b:else/><data:post.numComments/> Nhận xét</b:if> </b:if></a> 
</b:if> 
</span>

Chú ý: Nội dung trong các bài viết chỉ có tính chất tham khảo. Độc giả vui lòng tham khảo ý kiến của bác sĩ trước bất cứ áp dụng nào! Vui lòng liên hệ để gỡ bài nếu bạn thấy sai và không đúng! Blog xin chân thành cảm ơn!