Hàm COUNTIF và cách sử dụng

Hàm COUNTIF trong Excel dùng để đếm số ô thỏa mãn điều kiện trong 1 phạm vi nhất định. Hàm này được sử dụng nhiều trong lĩnh vực thống kê, tính toán,...