Những hàm hay dùng nhất trong Excel

1. HÀM LOGIC 1.1. Hàm IF Công thức =IF(điều kiện,”giá trị đúng”,”giá trị sai”). Hàm IF giúp bạn kiểm tra xem điều kiện có được...