Tạo trang sitemap cho blogspot

Một blog nếu chỉ gồm vài trang thôi thì chúng ta có thể dễ dàng xem hết tất cả các trang trên blog đó....