Đề thi + đáp án chính thức thi viết nghiệp vụ chuyên ngành – ngạch kế toán viên- kho bạc nhà nước 2017 – đợt 1

Đề thi + đáp án chính thức thi viết nghiệp vụ chuyên ngành – ngạch kế toán viên- kho bạc nhà nước 2017 – đợt 1

Đề thi viết nghiệp vụ chuyên ngành chuyên viên nghiệp vụ – kế toán viên – đợt 1

Đề đợt 1

1.Trình bày quy trình thực hiện các khoản chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi thực hiện quản lý theo kết quả thực hiện nhiệm vụ của quảng lý ngân sách nhà nước quy định tại nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của chính phủ quy định chi tiết, thi hành một số điều luật  ngân sách nhà nước

2.Trình bày những nội dung của chứng từ kế toán và quy định  về lập chứng từ kế toán theo luật kế toán số 88/2015/QH13

3. Trình bày tiêu chuẩn, quyền và trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán theo quy định của luật kế toán số 88/2015/QH13

4. Trình bày nghị quyết về tài liệu kế toán sao chụp theo nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của chính phủ – Quy định chi tiết một số điều của luật kế toán

Liên kết hay:


Bài viết liên quan:

Add Comment