Đề thi – đáp án kho bạc 2017 chính thức trắc nghiệm tin học 19/8- đợt 1

Đề thi – đáp án kho bạc 2017 chính thức trắc nghiệm tin học 19/8 đợt 1.  Đây là Đề thi môn tin học chính thức kho bạc nhà nước  2017 đợt 1 +đáp án – ngày 19/8- kế toán viên. Đây là đề thi + đáp án  vòng 1 mới nhất vừa ra. Mình sẽ cập nhập dần dần (nguồn từ internet) đề kho bạc 2017


Các đáp án tham khảo các mã đề

1B, 2C, 3C, 4A, 5B, 6A, 7B, 8B, 9B, 10B, 11C, 12C, 13B, 14C, 15B, 16C, 17C, 18C, 19C, 20B, 21A, 22C, 23B, 24B, 25B, 26B, 27B, 28B, 29A, 30B, 31A, 32B, 33B, 34C, 35B, 36A, 37A, 38B, 39A, 40B.

Mã đề 004

Nguồn từ ngolongnd.net

Liên kết hay:


Bài viết liên quan:

Add Comment