Hàm RANK trong excel, cách dùng và ví dụ

Đây là bài viết số 19 / 19 của Series: Tự học Excel online

Hàm RANK trong excel, cách dùng và ví dụ. Hôm nay Mocgin xin giới thiệu đến các bạn hàm rank trong excel.

Hàm rank dùng làm gì?

Trả về thứ hạng của một số trong danh sách các số. Thứ hạng của số là kích thước của nó trong tương quan với các giá trị khác trong danh sách. (Nếu bạn cần sắp xếp danh sách, thì thứ hạng của số là vị trí của nó).

Cách dùng và ví dụ

Cấu trúc: RANK(number,ref,[order])
Trong đó:
– Number (Bắt buộc). Số mà bạn muốn tìm thứ hạng của nó trong danh sách.

– Ref (Bắt buộc). Một mảng hoặc tham chiếu tới một danh sách các số. Các giá trị không phải là số trong tham chiếu sẽ được bỏ qua.

– Order (Tùy chọn). Một con số chỉ rõ cách xếp hạng số.

+ Nếu thứ tự là 0 (không) hoặc được bỏ qua, thì Microsoft Excel xếp hạng số giống như khi tham chiếu là một danh sách theo thứ tự GIẢM DẦN – Số lớn nhất là hạng 1 ….

+ Nếu thứ tự là bất kỳ giá trị nào khác không, thì Microsoft Excel xếp hạng số giống như khi tham chiếu là một danh sách theo thứ tự TĂNG DẦN – Số bé nhất là hạng 1 ….

Tuy nhiên, với hàm RANK có 1 lưu ý như sau:
– Như trong ảnh 1: Có 1 người xếp hạng 1 và 2 người xếp hạng 2 thì hạng tiếp theo là hạng 4 chứ không có hạng 3.

Vậy nếu muốn xếp hạng có thứ tự và không bị trùng lặp tức là theo kiểu 1,2,3,4 chứ không như trên nữa thì làm thế nào?

Hướng dẫn bạn theo 2 kiểu sắp xếp GIẢM DẦN và TĂNG DẦN:

GIẢM DẦN: 

và TĂNG DẦN 

Bài viết cùng Serie<< Hàm VLOOKUP – Cách sử dụng

Liên kết hay:


Bài viết liên quan:

Add Comment