Code chuyển giá cho flatsome

// Chuyển giá

function chuyengia() {

global $product;

$giasp = $product->get_regular_price();

if($giasp % 1000000 == 0){

$chuyengia = $giasp / 1000000;

echo '<div class="chuyengia"><span>Giá: </span>' . $chuyengia . " triệu" . '</div>';}

}

add_action( "flatsome_product_box_after", "chuyengia", 20 );


Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *